Khoa:           CƠ KHÍ

  Bộ môn:       BAN GDTH                                                                                                               Đề cương Môn học Đại học

THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG (1)

(Basic Workshop practice (1))

                                                                                                       Mã số MH :211008

- Số tín chỉ:

Tc (0.9.1)

TCHP:

- Số tiết  - Tổng:

60

LT:

00

BT:

00

TH:

60

ĐA:

BTL/TL:

15

(15 tiết tiểu luận Sinh viên phải tự tìm tài liệu viết một bản báo cáo.)

- Đánh giá :

Phần học:

04

Các cột điểm: Bài Tập 50% + chuyên cần 50%

Thang điểm10/10

Trung bình cộng:

10

Hình thức, thời gian thi: bài tập, 15 tiết/phần học

- Môn tiên quyết:

-

MS:

- Môn học trước:

- Thực tập cơ khí đại cương (2)

MS: 211009

- Môn song hành:

- Thực tập cơ khí đại cương (2)

MS: 211009

- CTĐT ngành    :

Kỹ thuật cơ khí

- Trình độ :

- Học kỳ  năm thứ (thuộc khối kiến thức Cơ bản)

- Ghi chú khác   :

1.     Mục tiêu của  môn học

    Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Kiến thức cùng  kỹ năng cơ bản trong từng phương pháp gia công.

Aims

Provides students basic knowledges about machining methodes. Basic Knowledges and Skills in each machining methode.

2.     Nội dung tóm tắt môn học

Các phương pháp gia công bằng cắt gọt: Phương pháp gia công nguội, Phương pháp gia công tiện, Các phương pháp gia công không phoi: Gia công bằng áp lực, Gia công bằng hàn. 

Course outline:

Cutting machining methodes: Benchworking, Turning. Non-cutting machining methodes: Forming, Welding – soldering

 

3.     Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)

1) Bài giảng Kỹ thuật học thực tập cơ khí đại cương:

                                Wesite: http://www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/

                                     http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

                                                   http://thuctapcokhi.4shared.com/

                2) Võ Mai Lý - Nguyễn Xuân Quý   Kỹ thuật Nguội cơ khí. NXB Hải Phòng, 2002

3) Văn Phương             Thực hành Kỹ thuật Tiện. NXB Giao thông vận tải, 2003.

4) Lê Nhương                              Kỹ thuật Rèn. NXB Giao thông vận tải, 2003.

5)  Trần văn Niên - Trần Thế San.                                     NXB Đà nẳng, 2001. 

4.     Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học

Learning outcomes:

Knoledge:  . . .

Cognitive Skills:  . . .

Subject Specific Skills:  . . .

Transferable Skills:  . . . 

5.     Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học

-     Điều kiện tham gia nhóm thực tập:

(1)     SV phải tuân thủ đúng qui chế học vụ đã được ban hành.

(2)     Sv thực hiện đầy đủ các nội quy thực tập.

(3)   Thực hiện đầy đủ tất cả bài tập được giao.

-     Điểm tổng kết môn học bao gồm các cột điểm:

(1)     Điểm bài tập:                 50%

(2)     Điểm chuyên cần:         50%

Learning Strategies & Assessment Scheme: 

6.     Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy

+ Nguyễn văn Phẩm.                                                                     + Lâm Đào Anh Vũ

+ Dư văn Rê                                                                                    + Vũ thị Thanh

+ Huỳnh Cảnh Thành                                                                   + Hồ văn Thân 

+ Bùi Thiện Vũ                                                                               + Nguyễn Do 

 Nội dung chi tiết 

Tuần

Nội dung

Tài liệu

Ghi chú

 

Phần 1 : THỰC HÀNH NGUỘI

1. Giới thiệu dụng cụ nguội, an toàn.

   Bài tập: Gia công một chi tiết, thực tập vạch dấu.

2. Thực hành tạo dáng ban đầu – Cưa.

3. Thực hành gia công bán tinh- Đục, giũa.

4. Thực hành gia công tinh – Giũa tinh. (Khoan và gia công lỗ)

5. Thực tập kỹ thuật đánh bóng – hoàn tất bài tập. 

 

15 tiết

 

Phần 2 : THỰC HÀNH TIỆN

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

   Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực hành gia công chi tiết trụ trơn, vạt mặt đầu.

3. Bài tập 2: Thực hành gia công chi tiết trục bậc – 1 đầu hoặc 2 đầu.

4. Bài tập 3: Thực hành gia công chi tiết côn.

5. Bài tập 4: Bài tập nâng cao ( Gia công lỗ hoặc ci tiết định hình) 

 

15 tiết

 

Phần 3 : THỰC HÀNH GIA CÔNG ÁP LỰC

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

   Thực hành nung phôi, các thao tác cơ bản khi rèn.

2. Bài tập 1: Thực hành rèn: Vuốt, xoắn, uốn làm một mũi vạch.

3. Bài tập 2: Thực tập Vuốt, chồn làm một mũi đột.

4. Bài tập 3: Thực tập vuốt chồn, chặt, là làm một má kềm hoặc compa.

5. Bài tập 4: Thực hành sử dụng máy cán để cán mõng phôi, náy dập để cắt, dập một muỗng.  

 

15 tiết

 

Phần 4 : THỰC HÀNH HÀN

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

   Thực tập điều chỉnh máy hàn, gây hồ quang và duy trì hồ quang, hàn những đường hàn ngắn.

2. Bài tập 1: Thực hành hàn nằm, mối hàn giáp mí.

3. Bài tập 2: Thực hành hàn liên tục với máy hàn Mig có khí bảo vệ.

4. Bài tập 3: Thực hành điều chỉnh ngọn lửa hàn bằng hơi, đốt chảy kim loại tạo vũng hàn không cần que.

5. Bài tập 4: Thực hành hàn hơi với que hàn nóng chảy.

6. Bài tập 5: Thực hành cắt bằng hơi. 

 

15 tiết

 

8.     Thông tin liên hệ

+ Khoa Cơ khí, B11; ĐT: 8654535.

+ Ban Giảng dạy thực hành, Xưởng C1. Khoa Cơ khí.  ĐT: 8647256-5880. Ks. Dư văn Rê.

+ Trang WEB môn học: http:// www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/

                                           http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

                                           http://thuctapcokhi.4shared.com/ 

Make a Free Website with Yola.