Khoa:           CƠ KHÍ

Bộ môn:       BAN GDTH                                                                                                               Đề cương Môn học Đại học

THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG (2)

(Basic Workshop practice (2))

                                                                                                        Mã số MH :211009

- Số tín chỉ:

Tc (0.9.1)

TCHP:

- Số tiết - Tổng:

60

LT:

00

BT:

00

TH:

60

ĐA:

 

BTL/TL:

15

 

(15 tiết tiểu luận Sinh viên phải tự tìm tài liệu viết một bản báo cáo.)

- Đánh giá :

Phần học:

04

Các cột điểm: Bài Tập 50% + chuyên cần 50%

Thang điểm10/10

Trung bình cộng:

10

Hình thức, thời gian thi: bài tập, 15 tiết/phần học

- Môn tiên quyết:

-

MS:

- Môn học trước:

- Thực tập cơ khí đại cương (1)

MS: 211008

- Môn songhành:

- Thực tập cơ khí đại cương (1)

MS: 211008

- CTĐT ngành    :

Kỹ thuật cơ khí

- Trình độ          :

- Học kỳ  năm thứ (thuộc khối kiến thức Cơ bản)

- Ghi chú khác  :

 

 

 

1.     Mục tiêu của  môn học

    Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Kiến thức cùng  kỹ năng cơ bản trong từng phương pháp gia công.

Aims

Provides students basic knowledges about machining methodes. Basic Knowledges and Skills in each machining methode.

2.     Nội dung tóm tắt môn học

      Phương pháp gia công đúc. Các phương pháp gia công cắt gọt: Phương pháp gia công phay, Phương pháp gia công bào. Nhập môn các phương pháp gia công trên máy điều khiển bằng kỹ thuật số (CNC): Tiện CNC, Phay CNC, EDM-CNC. 

Course outline: 

Casting. Cutting machining methodes: Milling, Planing. Introduce into CNC machines: CNC Turning, CNC Milling, EDM – CNC. 

3.     Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)

                1) Thực hành Tiện – Phay CNC    - Lê Trung Thực, Nguyễn Ngọc Tâm.

                                                Phòng thí nghiệm CAD/CAM-CNC. Khoa Cơ khí – ĐHBK

4) Phạm Quang Lộc.                              Kỹ thuật Đúc.  NXB Thanh niên, 2000.

4) Nguyễn Tiến Đào - Nguyễn Tiến Dũng    Kỹ thuật Phay. NXB  KHKT, 2004.

5) Trần Phương Hiệp                                  Kỹ thuật Bào. NXB Lao Động, 2002. 

4.     Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học

….

Learning outcomes:

Knoledge:  . . .

Cognitive Skills:  . . .

Subject Specific Skills:  . . .

Transferable Skills:  . . . 

5.     Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học

-     Điều kiện tham gia nhóm thực tập:

(1)     SV phải tuân thủ đúng qui chế học vụ đã được ban hành.

(2)     Sv thực hiện đầy đủ các nội quy thực tập.

(3)   Thực hiện đầy đủ tất cả bài tập được giao.

-     Điểm tổng kết môn học bao gồm các cột điểm:

(1)     Điểm bài tập:                 50%

(2)     Điểm chuyên cần:         50%

Learning Strategies & Assessment Scheme:  

6.     Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy

+ Huỳnh Cảnh Thành                                                                   + Hồ văn Thân   

+ Nguyễn văn Thành                                                                    + Lê Quang Bình  

+ Huỳnh Hữu Nghị                                                                       + Trần Ngọc Hải 

+ Văn Ngọc Hiệp                                                                           + Huỳnh Quang Thành   

+ Phạm Quang Trung                                                                    + Nguyễn Hải Đăng 

7.     Nội dung chi tiết 

Tuần

Nội dung

Tài liệu

Ghi chú

 

Phần 1 : THỰC HÀNH PHAY

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

   Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực hành gia công chi tiết trụ vuông.

3. Bài tập 2: Thực hành gia công chi tiết có mặt bậc.

4. Bài tập 3: Thực hành gia công mặt nghiêng.

5. Bài tập 4: Thực hành gia công rãnh. 

 

15 tiết

 

Phần 2 : THỰC HÀNH BÀO

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

   Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực tập gia công chi tiết trụ vuông.

3. Bài tập 2: thực tập gia công chi tiết có mặt bậc.

4. Bài tập 3: Thực tập gia công rãnh.

5. Bài tập 4. Thực tập gia công một chi tiết định hình.

 

15 tiết

 

Phần 3: THỰC HÀNH ĐÚC

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, vật liệu làm mẫu. Nội quy an toàn.

2. Bài tập 1: Thiết kế, chế tạo mẫu sáp trên máy CNC.

3. Bài tập 2: Thực hành đúc một chi tiết bằng khuôn mẫu chảy.

4. Bài tập 3: Thực hành làm khuôn cát.

5. Bài tập 4: Thực hành nấu rót , đúc chi tiết bằng khuôn cát.

 

15 tiết

 

Phần 4: THỰC HÀNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

1. Phay CNC:

 + Tổng quan về Phay CNC.

 + Trình tự vận hành máy Phay CNC.

 + Thực hành gia công một chi tiết trên máy Phay CNC.

2. Tiện CNC

 + Tổng quan vè Tiện CNC.

 + Trình tự vận hành máy tiện CNC.

 + Thực hành gia công một chi tiết trên máy tiện CNC.

3. Điện ăn mòn (EDM)-CNC.

 + Tổng quan về gia công bằng điện ăn mòn (EDM).

 + Trình tự vận hàh máy EDM.

 + Thực hành gia công một chi tiết trên máy EDM.

 

15 tiết

 

8.     Thông tin liên hệ

+ Khoa Cơ khí, B11; ĐT: 8654535.

+ Ban Giảng dạy thực hành, Xưởng C1. Khoa Cơ khí.  ĐT: 8647256-5880. Ks. Dư văn Rê.

+ Trang WEB môn học: http:// www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/

                                          http://htuchanhcokhibk.yolasite.com/

                                          http://thuctapcokhi.4shared.com/  

Make a Free Website with Yola.